Privacy en Cookiebeleid

Privacy and Cookie Policy

(NL)

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit document beschrijft de regels voor de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies door de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, d.w.z.: Manibus Massagepraktijk. De volgende regels zijn ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers door Dienstverleners bij het aangaan van contracten in het kader van de werking van Manibus Massagepraktijk.

Verwerkingsverantwoordelijke stelt de regels vast voor de verwerking van persoonsgegevens van de Gebruikers van Manibus Massagepraktijk, d.w.z. iedere persoon die een Account aanmaakt in het systeem van Manibus Massagepraktijk. Deze gegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke die in dit privacybeleid is gespecificeerd en door dienstverleners, d.w.z. entiteiten die diensten aanbieden in het kader van de werking van Manibus Massagepraktijk.

Wij zorgen voor de persoonsgegevens die u ons verstrekt en zorgen ervoor dat deze bij ons goed beveiligd zijn. Hieronder vindt u informatie over onze verwerking van persoonsgegevens en ons gebruik van technologie om onze activiteiten te verbeteren.

Wij willen u erop wijzen dat u in elk geval het recht heeft om:

 • toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • uw gegevens over te dragen;
 • uw gegevens te corrigeren;
 • uw gegevens te corrigeren;
 • verzoeken om verwijdering van uw gegevens als er geen redenen zijn om ze te verwerken;
 • een beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen als deze op onregelmatige wijze of zonder wettelijke basis is uitgevoerd;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • een klacht in te dienen bij het toezichthoudend orgaan — de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (Pol. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) onder de voorwaarden van de wet op de bescherming van persoonsgegevens, als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens niet in overeenstemming is met de huidige wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming;
 • worden vergeten als verdere verwerking niet is voorzien in de huidige wetgeving.

Houd er rekening mee dat deze rechten niet absoluut zijn en niet van toepassing zijn op alle activiteiten op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (met uitzondering van het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit - u kunt dit recht op elk moment uitoefenen als u van mening bent dat wij of een serviceprovider uw gegevens in strijd met de wet verwerken).

Hieronder hebben we de principes, reikwijdte en uw rechten beschreven met betrekking tot elk doel van gegevensverzameling.

Met behulp van Manibus Massagepraktijk:

U dient een Account aan te maken om gebruik te kunnen maken van Manibus Massagepraktijk. Dit betekent dat in het kader van de werking van Manibus Massagepraktijk uw persoonsgegevens, d.w.z. voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, worden verwerkt. In het geval van Dienstverleners worden aanvullende gegevens verwerkt, d.w.z. het adres en het belastingnummer. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar het is noodzakelijk om Manibus Massagepraktijk te gebruiken.

Daarnaast kunnen Gebruikers of Dienstverleners aanvullende gegevens verstrekken als onderdeel van hun Account, zoals: geboortedatum, naamdag, foto en aanvullende informatie.

Wij zullen de verstrekte gegevens verwerken voor het primaire doel, namelijk het waarborgen van de werking van Manibus Massagepraktijk, alsmede voor statistische en archiveringsdoeleinden. De gegevens van dienstverleners kunnen ook worden verwerkt voor boekhoudkundige doeleinden als de dienstverleners betaalde diensten gebruiken.

Als u hiermee instemt, kunnen we de persoonlijke informatie die u verstrekt gebruiken voor marketing van de eigen producten en diensten van de gegevensbeheerder of marketing van producten en diensten van partnerbedrijven.

Ook na uw toestemming kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan andere entiteiten op basis van een overeenkomst die is gesloten met de verwerkingsverantwoordelijke.

Omdat de exploitatie van Manibus Massagepraktijk is gebaseerd op contact met entiteiten die diensten verlenen (Dienstverleners), kunnen ook persoonsgegevens van Manibus Massagepraktijk door deze entiteiten worden verwerkt. Het moment waarop de gegevens worden overgedragen aan de Dienstverlener wordt door u geïnitieerd. In een dergelijk geval is de verwerkingsverantwoordelijke niet aansprakelijk voor de openbaarmaking en het gebruik van deze gegevens door deze entiteiten. Elke gebruiker en dienstverlener is verplicht om persoonsgegevens uit de bronnen van Manibus Massagepraktijk uitsluitend te verwerken met het oog op het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten in het kader van de werking van Manibus Massagepraktijk, rekening houdend met de voorwaarden uiteengezet in de geaccepteerde Algemene Voorwaarden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met het onderhoud van het Account worden verwerkt voor de duur van het Account en bovendien voor een periode van 2 jaar na verwijdering ervan. Elke gebruiker kan zijn persoonlijke gegevens op elk moment verwijderen door zijn gebruikersaccount te verwijderen (met behulp van deze optie onder zijn account). Na het verwijderen van het gebruikersaccount verwerkt de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van het gebruikersaccount gedurende een periode van 2 jaar met het oog op bescherming tegen mogelijke claims.

Met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het onderhoud van uw account, hebt u het recht om: de gegevens te corrigeren (bij voorkeur binnen het gebruikersaccount met behulp van de bewerkingsoptie), de gegevens te verwijderen (u kunt dit zelf doen binnen het gebruikersaccount).

U kunt uw verzoeken ook richten aan de verwerkingsverantwoordelijke met behulp van de contactgegevens in Manibus Massagepraktijk.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om een dergelijke toestemming op elk moment in te trekken.

Bovendien kunt u na het verstrijken van de verjaringstermijn voor claims bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor statistische doeleinden en de verwijdering van uw gegevens uit de database eisen.

Bestellingen en Boekingen via Manibus Massagepraktijk:

Bij het plaatsen van een bestelling of het maken van een Boeking, moet u de gegevens verstrekken die nodig zijn om de dienst uit te voeren. Deze gegevens zijn: voor- en achternaam, verzendadres (indien het geval is van het bestellen van producten), e-mailadres, telefoonnummer.

De overgedragen gegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke en de betreffende dienstverlener verwerkt voor het hoofddoel, d.w.z. de uitvoering van het contract, evenals voor de eventuele uitreiking van een factuur en voor statistische en archiveringsdoeleinden.

De Dienstverlener kan de ontvangen gegevens overdragen aan een koeriersbedrijf of het Poolse postkantoor om de bestelling te bezorgen. De gegevens die nodig zijn om een factuur uit te reiken, kunnen worden verstrekt aan een boekhoudmaatschappij die boekhoudkundige verrekeningen van de Dienstverlener uitvoert.

De Verwerkingsverantwoordelijke en de Dienstverlener kunnen de gegevens die tijdens de bestelling of boeking zijn ontvangen, verwerken tot de verjaringstermijn voor eventuele claims onder het gesloten contract. De gegevens die nodig zijn om een factuur uit te reiken, kunnen worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar vanaf het einde van het belastingjaar waarin de belastingplicht ontstaat. Bovendien kunnen gegevens na deze deadline nog steeds worden verwerkt voor statistische of archiveringsdoeleinden.

U hebt echter het recht om deze gegevens te corrigeren totdat de bestelling is bevestigd.

Na het verstrijken van de verjaringstermijn voor claims onder het gesloten contract, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor statistische doeleinden, evenals de verwijdering van uw gegevens uit de database eisen.

Nieuwsbrief:

Wanneer u de nieuwsbriefoptie gebruikt, wordt uw e-mailadres aan ons verstrekt.

Het opgeven van uw e-mailadres is vrijwillig, maar het is noodzakelijk dat u de nieuwsbrief ontvangt.

Uw e-mailadres wordt verwerkt zolang de nieuwsbriefservice actief is. U hebt het recht om u op elk gewenst moment af te melden voor de service. Hiervoor moet u kiezen voor de optie om u af te melden voor de Nieuwsbrief of contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke via de communicatiekanalen die beschikbaar zijn binnen Manibus Massagepraktijk.

Contact:

Door contact met ons op te nemen via het contactformulier, e-mail of telefoon, verstrekt u ons uw persoonsgegevens. Afhankelijk van de vorm van contact kunnen wij persoonsgegevens verwerken zoals: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Wij verwerken in ieder geval alleen de gegevens die wij van u hebben ontvangen.

Wij zullen de door u verstrekte of door ons ontvangen persoonsgegevens verwerken om te reageren op uw vraag en eventueel een offerte op te stellen of om uw klacht of verzoek in overweging te nemen.

Het verstrekken van gegevens door u is vrijwillig, maar het is noodzakelijk dat wij op u reageren.

De inhoud van de correspondentie (waarin uw persoonsgegevens zijn opgenomen) wordt door ons bewaard gedurende een periode van 3 jaar vanaf het einde van het jaar waarin het contact is gestart. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens zal langer zijn als het geïnitieerde contact heeft geleid tot het sluiten van een contract of verband hield met het indienen van een klacht. In een dergelijk geval wordt de periode van verwerking van de gegevens die als onderdeel van een dergelijk contact worden verstrekt, verlengd met de verjaringstermijn voor eventuele claims onder het gesloten contract of ingediende klachten.

Een bezoek aan Manibus Massagepraktijk:

Onze websites, webapplicaties, mobiele applicaties gebruiken (en verzamelen) informatie over bezoekers alleen voor zover dat nodig is om het hoogste serviceniveau te bieden.

Als u geen contact met ons hebt opgenomen en alleen door de bronnen van Manibus Massagepraktijk bladert, hebben wij geen toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Toegang krijgen tot Manibus Massagepraktijk en vervolgens navigeren door Manibus Massagepraktijk betekent dat het apparaat dat u gebruikt query's verzendt naar de server die Manibus Massagepraktijk host. Elke query die naar de server wordt gestuurd, wordt opgeslagen in de logboeken van de server. Logs bevatten onder andere: IP-adres, serverdatum en -tijd, gegevens over de webbrowser waarin de bronnen van @ {company_name} werden geopend.

De gegevens die in de serverlogboeken zijn opgeslagen, maken identificatie van een specifieke persoon niet mogelijk. Serverlogs dienen alleen als hulp bij het oplossen van problemen met Manibus Massagepraktijk. Alleen serverbeheerders hebben toegang tot deze gegevens.

De gegevens van bezoekers van Manibus Massagepraktijk maken hun identificatie niet mogelijk. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in Cookies en andere technologieën.

Overdracht van gegevens aan derden:

Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van de diensten van derden. Entiteiten die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens garanderen dat passende maatregelen worden genomen om persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen zoals vereist door de wet, in het bijzonder door de AVG.

Verwerkingsverantwoordelijke vertrouwt de verwerking van persoonsgegevens onder meer toe aan de volgende entiteiten:

 • MPR Sp. z o.o., ul Floriańska 6 lok. 02, 03-707 Warschau — ten behoeve van het beheer van de software van Manibus Massagepraktijk;
 • Sendinblue, 55 rue d'Amsterdam, 75008 Parijs, Frankrijk — met het oog op het verzenden van de nieuwsbrief en het gebruik van het mailingsysteem;
 • Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, Verenigde Staten — met het oog op het opslaan van persoonlijke gegevens op de server;
 • Twilio, 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland — met het oog op het verzenden van sms-berichten;
 • andere contractanten of onderaannemers die zich bezighouden met het verlenen van technische, administratieve of juridische bijstand aan de Verwerkingsverantwoordelijke en zijn klanten, bijvoorbeeld boekhoudkundige, IT-, grafische en copywriting-bijstand, incassobedrijven, advocaten, enz.
 • overheidskantoren, bijvoorbeeld het belastingkantoor, om te voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen met betrekking tot afwikkelingen en boekhouding.


Regels voor de verwerking van persoonsgegevens en uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens:

Uw gegevens mogen alleen worden overgedragen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte als de ontvanger heeft aangetoond dat hij de overgedragen gegevens adequaat beschermt. Dit omvat ons gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel (zie Cookies en andere technologieën). Google en Facebook zijn gevestigd in de VS en maken gebruik van de technische infrastructuur in de VS. Beide bedrijven hebben zich aangesloten bij het EU-US-Privacy Shield-programma om een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens te waarborgen, zoals vereist door de Europese wetgeving.

Uw gegevens worden niet geprofileerd (d.w.z. geautomatiseerde gegevensverwerking).

Zoals we al hebben vermeld, hebt u het recht om toegang, rectificatie, overdracht, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw toestemming intrekken (uitgedrukt door contact op te nemen of bij het aanmaken van het Account of na het aanmaken van het Account) voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door passende verzoeken in te dienen bij de Verwerkingsverantwoordelijke of een bepaalde Dienstverlener.

Als u uw rechten uitoefent, ontvangt u een bevestiging dat de in het verzoek vermelde acties zijn uitgevoerd of informatie over de onmogelijkheid om deze acties uit te voeren vanwege een legitiem belang, bijvoorbeeld verdediging tegen uw mogelijke claims.

In elk geval kunt u een klacht indienen tegen ons bedrijf of een Dienstverlener bij de Voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens. In veel gevallen moet u, voordat u actie onderneemt bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, een verzoek indienen bij de entiteit waarop de klacht betrekking heeft. Daarom, als u bezwaren heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door een Dienstverlener, raden wij u aan eerst contact op te nemen met de betreffende entiteit.

Wij beveiligen persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd naar behoren. Voor meer informatie over de toepasselijke gegevensbeveiligingsmaatregelen raadpleegt u ons Privacybeleid in het gedeelte Beveiliging.

Cookies en andere technologieën:

Manibus Massagepraktijk maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het gebruik van de middelen van Manibus Massagepraktijk te vergemakkelijken. Deze technologieën bevatten nuttige informatie en worden opgeslagen op uw apparaat - onze server kan ze lezen wanneer deze opnieuw verbinding maakt met uw apparaat. Manibus Massagepraktijk gebruikt cookies voor statistische en analytische doeleinden en om de goede werking van Manibus Massagepraktijk te waarborgen.

Om statistische en analytische gegevens over bezoeken van Manibus Massagepraktijk te verkrijgen, maken wij gebruik van de dienst van Google LLC, namelijk Google Analytics.

Vanwege het feit dat Google LLC in de Verenigde Staten is gevestigd, kunnen persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen. Google LLC heeft zich aangesloten bij het Privacy Shield-programma en heeft zich daarom ertoe verbonden de gegevens in zijn bezit goed te beschermen. Voor meer informatie over gegevensverwerking door Google LLC raadpleegt u het privacybeleid van Google LLC op https://www.google.pl/intl/pl/policies.

We gebruiken ook de marketingtools die beschikbaar zijn in Facebook. Op basis hiervan kunnen we advertenties op u richten op deze site.

De informatie die door Facebook Pixel wordt verzameld, is anoniem, wat betekent dat we geen informatie hebben die een persoon linkt aan hun activiteiten op onze website.

Voor meer informatie over de gegevensverwerkingsregels van Pixel raadpleegt u het privacybeleid van Facebook dat beschikbaar is op https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Houd er rekening mee dat u uw privacy-instellingen ook kunt beheren met uw Facebook-account.

U hebt de mogelijkheid om uw webbrowser zo te configureren dat deze de opslag van cookies op uw apparaat voorkomt. Informatie over de browserinstellingen is beschikbaar in het menu van de browser of op de website van de ontwikkelaar. Het uitschakelen van cookies in uw browser zal niet voorkomen dat u toegang krijgt tot de bronnen van Manibus Massagepraktijk, maar het kan problemen veroorzaken bij het gebruik ervan.

U kunt cookies verwijderen nadat ze zijn opgeslagen met behulp van de juiste functies van uw browser, programma's die voor dit doel worden gebruikt of geschikte tools die beschikbaar zijn in het besturingssysteem dat u gebruikt.

Meer informatie over cookies is bijvoorbeeld te vinden op: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Manibus Massagepraktijk maakt gebruik van plug-ins en andere tools van sociale netwerksites zoals Facebook, Instagram, Youtube.

Dit bestaat uit het tot stand brengen van een directe verbinding met de servers van de beheerders van sociale netwerken (serviceproviders) via de internetbrowser die u gebruikt. Door deze integratie kunnen sociale netwerken informatie ontvangen over het feit dat uw browser Manibus Massagepraktijk heeft weergegeven. Deze informatie, die uw IP-adres kan bevatten, wordt naar de server van de serviceprovider verzonden en daar opgeslagen.

Als u tijdens het browsen op Manibus Massagepraktijk bent ingelogd op een van de sociale netwerksites waarvan de plug-ins zich op onze site bevinden, dan heeft de betreffende serviceprovider de mogelijkheid om uw bezoek rechtstreeks toe te wijzen aan het profiel op de sociale netwerksite waarop u bent ingelogd.

Als u uw bezoeken aan onze websites niet wilt koppelen aan informatie die u aan sociale netwerksites verstrekt, moet u zich afmelden bij die sociale netwerksites voordat u onze website bezoekt. Het is ook mogelijk om de bovengenoemde plug-ins te blokkeren met behulp van een geschikte scriptblokkeringsextensie in uw browser.

Veiligheid:

Het gehele Manibus Massagepraktijk systeem, mailboxen, evenals alle apparaten die we gebruiken tijdens het runnen van ons bedrijf zijn uitgerust met beveiligingsmaatregelen gericht op het beschermen van gegevens die onder onze controle zijn tegen verlies, misbruik of manipulatie. We doen er alles aan om alle informatie die u ons bekendmaakt te beschermen in overeenstemming met beveiligings- en vertrouwelijkheidsnormen. De rechten op toegang tot persoonlijke gegevens die door ons bedrijf worden verwerkt, zijn op een beperkende manier beperkt, zodat deze informatie niet in handen valt van onbevoegde personen. Slechts een beperkt aantal bevoegde personen heeft toegang tot persoons- en adresgegevens, volgens de beginselen die in overeenstemming zijn met de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen.

Contact:

Als u nog vragen heeft over deze privacyverklaring of onze bedrijfspraktijken, of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via e-mail of brief. De contactgegevens zijn beschikbaar in de Manibus Massagepraktijk. Alle vragen, verzoeken of verzoeken aan een Dienstverlener moeten rechtstreeks aan hen worden gericht via de communicatiekanalen die door die Dienstverlener worden aangeboden.

(ENG)

PRIVACY AND COOKIE POLICY

This document sets out the rules for personal data processing and use of cookies by the Personal Data Controller, i.e.: Manibus Massagepraktijk. The following rules also apply to the processing of users' personal data by Service Providers when entering into contracts as part of the operation of Manibus Massagepraktijk.

The Controller defines the rules for the processing of personal data of the Users of Manibus Massagepraktijk, i.e. every person who creates an Account in the Manibus Massagepraktijk system. This data will be processed by the Data Controller specified in this Privacy Policy and by Service Providers, i.e. entities offering services as part of the operation of Manibus Massagepraktijk.

We take care of the personal data you provide us with and ensure that it is properly secured with us. Below you will find information about our processing of personal data and our use of technology to improve our operations.

We would like to point out that in each case, you have the right to:

 • access your data;
 • transfer your data;
 • correct your data;
 • rectify your data;
 • request the deletion of your data if there are no grounds for processing them;
 • demand a restriction of processing of your data if it has been carried out in an irregular manner or without a legal basis;
 • object to the processing of your data on the basis of the legitimate interest of the controller;
 • lodge a complaint with the supervisory body — the President of the Office for the Protection of Personal Data (Pol. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) under the terms of the Personal Data Protection Act, if you consider that the processing of your data is inconsistent with the current legal provisions on data protection;
 • be forgotten if further processing is not provided for by current legislation.

Please be advised that these rights are not absolute and do not apply to all personal data processing activities (except for the right to lodge a complaint with the supervisory authority — you can exercise this right at any time if you consider that we or a Service Provider are processing your data in violation of law).

Below we have described the principles, scope and your rights with respect to each purpose of data collection.

Using Manibus Massagepraktijk:

You must create an Account in order to use Manibus Massagepraktijk. This means that as part of the operation of Manibus Massagepraktijk, your personal data, i.e. first and last name, email address and telephone number, is processed. In the case of Service Providers, additional data will be processed, i.e. the address and Tax ID. Providing personal data is voluntary, but it is necessary to use Manibus Massagepraktijk.

Additionally, Users or Service Providers may provide additional data as part of their Account, such as: date of birth, name day, photo, and additional information.

We will process the provided data for the primary purpose, i.e. ensuring the functioning of Manibus Massagepraktijk, as well as for statistical and archival purposes. Service Providers' data may also be processed for accounting purposes if the Service Providers use paid services.

If you agree, we may use the personal information you provide for the purpose of marketing of the Data Controller's own products and services or marketing of products and services of partner companies.

Also upon your consent, personal data may be transferred to other entities on the basis of an agreement concluded with the Data Controller.

Due to the fact that the operation of Manibus Massagepraktijk is based on contact with entities that provide services (Service Providers), personal data from Manibus Massagepraktijk may also be processed by these entities. The moment when the data are transferred to the Service Provider is initiated by you. In such a case, the Controller shall not be liable for the disclosure and use of this data by these entities. Each user and service provider is obliged to process personal data from Manibus Massagepraktijk resources only for the purpose of concluding and performing contracts as part of the operation of Manibus Massagepraktijk, taking into account the conditions set out in the accepted Terms and Conditions.

Personal data processed in connection with the maintenance of the Account will be processed for the duration of the Account and additionally for a period of 2 years after its deletion. Each user can delete their personal data at any time by deleting their user account (using this option under their account). After deleting the user account, the Controller will process personal data from the user account for a period of 2 years for the purpose of protection against possible claims.

With regard to the personal data processed in the course of maintaining your account, you have the right to: correct the data (preferably within the user account using the editing option), delete the data (you can do this yourself within the user account).

You can also address your requests to the Data Controller using the contact information provided in Manibus Massagepraktijk.

If your personal data is processed on the basis of your consent, you have the right to withdraw such a consent at any time.

In addition, after the expiry of the limitation period for claims, you may object to the processing of your data for statistical purposes, as well as demand the removal of your data from the database.

Orders and Bookings made via Manibus Massagepraktijk:

When placing an order or making a Booking, you must provide the data necessary for the service to be performed. This data is: first and last name, shipping address (if the case of ordering products), email address, telephone number.

The transferred data will be processed by the Controller and the given Service Provider for the main purpose, i.e. performance of the contract, as well as for the possible issue of an invoice and for statistical and archival purposes.

The Service Provider may transfer the received data to a courier company or the Polish Post Office in order to deliver the order. The data needed to issue an invoice may be provided to an accounting company making accounting settlements of the Service Provider.

The Controller and the Service Provider may process the data received during the order or booking until the limitation period for any claims under the concluded contract. The data needed to issue an invoice may be kept for a period of 5 years from the end of the tax year in which the tax liability arises. In addition, after this deadline, data may still be processed for statistical or archival purposes.

You have the right to correct this data, however, only until the order is confirmed.

After the expiry of the limitation period for claims under the concluded contract, you may object to the processing of your data for statistical purposes, as well as demand the removal of your data from the database.

Newsletter:

When you use the Newsletter option, your email address is provided to us.

Providing your email address is voluntary, however, it is necessary for you to receive the Newsletter.

Your email address will be processed as long as the Newsletter service is active. You have the right to opt out of the service at any time. For this purpose, you have to choose the option to unsubscribe from the Newsletter or contact the Controller via the communication channels available within Manibus Massagepraktijk.

Contact:

By contacting us using the contact form, email or telephone, you provide us with your personal data. Depending on the form of contact, we may process personal data such as: first and last name, address, telephone number, email address.

In any case, we only process the data that we have received from you.

We will process the personal data provided by you or received by us in order to respond to your inquiry and possibly prepare an offer or to consider your complaint or request.

Providing data by you is voluntary, however, it is necessary for us to respond to you.

The content of the correspondence (in which your personal data is included) will be kept by us for a period of 3 years from the end of the year in which the contact was initiated. The period of storage of your personal data will be longer if the initiated contact resulted in the conclusion of a contract or was related to the submission of a complaint. In such a case, the period of processing of the data provided as part of such contact will be extended by the limitation period for any claims under the contract concluded or complaint made.

Visiting Manibus Massagepraktijk:

Our websites, web applications, mobile applications use (as well as collect) information about visitors only to the extent necessary to provide the highest level of service.

If you have not contacted us and are only browsing the resources of Manibus Massagepraktijk, we do not access your personal information.

Accessing Manibus Massagepraktijk and then navigating Manibus Massagepraktijk means that the device you are using sends queries to the server hosting Manibus Massagepraktijk. Each query directed to the server is saved in the server's logs. Logs include, among others: IP address, server date and time, data about the web browser in which the resources of @ {company_name} were opened.

The data stored in the server logs does not allow for identification of a specific person. Server logs serve only as help for troubleshooting Manibus Massagepraktijk. Only server administrators have access to this data.

The data of Manibus Massagepraktijk visitors does not allow for their identification. More information on this topic can be found in Cookies and other technologies.

Transfer of data to third parties:

The Controller uses the services of third parties. Entities entrusted with the processing of personal data guarantee that appropriate measures are taken in order to protect and secure personal data as required by law, in particular by GDPR.

The Controller entrusts the processing of personal data to, among others, the following entities:

 • MPR Sp. z o.o., ul Floriańska 6 lok. 02, 03-707 Warsaw — for the purpose of management of Manibus Massagepraktijk software;
 • Sendinblue, 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, France — for the purpose of sending the newsletter and using the mailing system;
 • Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, United States — for the purpose of storing personal data on the server;
 • Twilio, 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland — for the purpose of sending SMS messages;
 • other contractors or subcontractors engaged in rendering technical, administrative, or legal assistance to the Controller and his customers, e.g. accounting, IT, graphic, and copywriting assistance, debt collection companies, lawyers, etc.
 • government offices, e.g. the tax office, in order to meet legal and tax obligations related to settlements and accounting.


Personal data processing rules and your rights in relation to our processing of your personal data:

Your data may be transferred to a country outside the European Economic Area only if the recipient has demonstrated that they adequately safeguard the data transferred. This includes our use of Google Analytics and Facebook Pixel (see Cookies and other technologies). Google and Facebook are based in the USA and use the technical infrastructure located in the USA. Both of these companies have joined the EU-US-Privacy Shield program in order to ensure an adequate level of personal data protection as required by European legislation.

Your data will not be subject to profiling (i.e. automated data processing).

As we have already mentioned, you have the right to request access, rectification, transfer, deletion or restriction of processing of your personal data.

You may also object to the processing of your personal data or revoke your consent (expressed either by initiating contact or at the time of creating the Account or after creating the Account) to the processing of your personal data.

You may exercise these rights by submitting appropriate requests to the Controller or a given Service Provider.

If you exercise your rights, you will receive a confirmation that the actions indicated in the request have been carried out or information about the impossibility of performing these actions due to a legitimate interest, e.g. defense against your potential claims.

In any case, you may lodge a complaint against our company or a Service Provider with the President of the Office for the Protection of Personal Data. In many cases, prior to taking action before the President of the Office for the Protection of Personal Data, you are required to submit a request to the entity to which the complaint is to relate. Therefore, if you have any objections to the processing of your personal data by us or by a Service Provider, we recommend that you first contact the relevant entity.

We properly secure personal data that has been entrusted to us. For more information on the applicable data security measures, please see our Privacy Policy in the Security section.

Cookies and other technologies:

Manibus Massagepraktijk uses cookies and other technologies to facilitate the use of Manibus Massagepraktijk resources. These technologies contain useful information and are stored on your device — our server can read them when it reconnects to your device. Manibus Massagepraktijk uses cookies for statistical and analytical purposes as well as to ensure the proper operation of Manibus Massagepraktijk.

In order to obtain statistical and analytical data regarding Manibus Massagepraktijk visits, we use the service of Google LLC, namely Google Analytics.

Due to the fact that Google LLC is based in the United States, personal data may be transferred outside the European Economic Area. Google LLC has joined the Privacy Shield program and therefore has committed to properly safeguard the data in its possession. For more information on data processing by Google LLC, please see Google LLC's Privacy Policy at https://www.google.pl/intl/pl/policies.

We also use the marketing tools available in Facebook. Based on this, we can target ads to you on this site.

The information collected by Facebook Pixel is anonymous, which means that we do not have information linking an individual to their activities on our website.

For more information on Pixel's data processing rules, see Facebook's privacy policy available at https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Please note that you can also manage your privacy settings using your Facebook account.

You have the option to configure your web browser in such a way that it prevents the storage of cookies on your device. Information about the browser's settings is available in the browser's menu or on the developer's website. Disabling cookies in your browser will not prevent you from accessing Manibus Massagepraktijk resources, but it may cause difficulties in using it.

You can delete cookies after they have been saved using the appropriate functions of your browser, programs used for this purpose or appropriate tools available within the operating system you are using.

More information about cookies can be found, for example, at: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Manibus Massagepraktijk uses plugins and other tools provided by social networking sites such as Facebook, Instagram, Youtube.

This consists in establishing a direct connection to the servers of the administrators of social networks (service providers) via the Internet browser you are using. Through this integration, social networks can receive information about the fact that your browser has displayed Manibus Massagepraktijk. This information, which may contain your IP address, is sent to the service provider's server and stored there.

If, while browsing Manibus Massagepraktijk, you are logged in to one of the social networking sites whose plug-ins are on our site, then the given service provider has the ability to directly assign your visit to the profile in the social networking site in which you are logged in.

If you do not wish to link your visits on our websites with information you provide to social networking sites, you must sign out of those social networking sites before visiting our website. It is also possible to block the above-mentioned plugins by using an appropriate script blocking extension within your browser.

Security:

The entire Manibus Massagepraktijk system, mailboxes, as well as all the devices we use while running our company are equipped with security measures aimed at protecting data that is under our control against loss, misuse or tampering. We are committed to protecting any information you disclose to us in accordance with security and confidentiality standards. The rights to access personal data processed by our company have been limited in a restrictive manner so that this information does not fall into the hands of unauthorized persons. Only a limited number of authorized persons have access to personal and address data, on the principles consistent with the provisions on the protection of personal data of natural persons.

Contact:

If you have additional questions regarding this privacy statement or our company practices, or would like to exercise your rights, please contact us by email or letter. The contact details are available in Manibus Massagepraktijk. All questions, demands or requests made to a Service Provider should be addressed directly to them through the communication channels provided by that Service Provider.