Privacy en Cookiebeleid

Privacy and Cookie Policy

NL

Privacyverklaring voor Manibus Massagepraktijk

Welkom bij de privacyverklaring van Manibus Massagepraktijk. Deze verklaring beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen wanneer u onze website (www.manibus.nl) bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten.

1. Verzameling van Informatie

Wij verzamelen de volgende soorten persoonlijke gegevens:

 • Contactinformatie: Naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres.
 • Boekingsgegevens: Afspraakinformatie zoals datum, tijd en geboekte diensten via ons online boekingssysteem Salonized.
 • Betalingsinformatie: Betalingsgegevens voor elektronische transacties via myPOS (pintransacties), Mollie (Salonized), Tikki, Zakelijke Bank en Apple Pay.
 • Nieuwsbriefinschrijvingen: E-mailadressen voor het versturen van nieuwsbrieven en promotionele inhoud.

2. Gebruik van Informatie

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Boekingsbeheer: Om uw afspraken te beheren en te bevestigen, inclusief het versturen van e-mailbevestigingen van gemaakte afspraken vanuit ons online boekingssysteem.
 • Communicatie: Om met u te communiceren over uw afspraken en u op de hoogte te houden van belangrijke informatie over onze diensten.
 • Betalingen: Voor het verwerken van elektronische betalingen via de genoemde betalingssystemen.
 • Marketing: Om nieuwsbrieven en promotionele e-mails te versturen, mits u zich hiervoor hebt aangemeld.

3. Bescherming van Informatie

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal. Onze systemen zijn beveiligd met geavanceerde technologieën en wij zorgen ervoor dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot uw gegevens.

4. Delen van Informatie

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten of wanneer dit wettelijk vereist is.

5. Uw Rechten

U heeft het recht om:

 • Uw persoonlijke gegevens in te zien.
 • Onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren.
 • Uw gegevens te laten verwijderen.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • De verwerking van uw gegevens te beperken.
 • Uw gegevens over te dragen aan een andere dienstverlener.

Neem contact met ons op via de onderstaande contactinformatie om uw rechten uit te oefenen.

6. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

7. Cookies en Tracking

Onze website maakt gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën om uw ervaring te verbeteren en om analytische gegevens te verzamelen. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, raadpleeg onze cookieverklaring op de website.

8. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en, indien van toepassing, via e-mail aan u worden gecommuniceerd.

9. Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via:

 • Manibus Massagepraktijk
 • Website: www.manibus.nl
 • E-mail: info@manibus.nl
 • Telefoon: +31 (0) 6 46 00 35 66

10. Aanvullende Informatie

 • Online Boekingssysteem: Wij gebruiken het online boekingssysteem Salonized, gevestigd aan de Vijzelstraat 79, 1017 HG te Amsterdam, voor het maken van afspraken. Vanuit dit systeem worden e-mailbevestigingen van gemaakte afspraken verstuurd.
 • Elektronische Betalingen: Betalingen verlopen via myPOS Limited (pintransacties), gevestigd aan 12 St. Stephen's Green, Dublin D02 WK11, Ierland, Mollie (Salonized), of via telefonische verzoekdiensten zoals Tikki, Zakelijke Bank en Apple Pay.
 • Nieuwsbrief: Af en toe versturen wij een nieuwsbrief. Als u deze niet meer wilt ontvangen, kunt u zich eenvoudig afmelden via de link in de nieuwsbrief.

Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan akkoord te gaan met deze privacyverklaring.

ENG

Privacy Policy for Manibus Massagepraktijk

Welcome to the privacy policy of Manibus Massagepraktijk. This statement explains how we collect, use, and protect your personal data when you visit our website (www.manibus.nl) or use our services.

1. Collection of Information

We collect the following types of personal data:

 • Contact Information: Name, email address, phone number, and postal address.
 • Booking Details: Appointment information such as date, time, and booked services via our online booking system Salonized.
 • Payment Information: Payment details for electronic transactions via myPOS (card transactions), Mollie (Salonized), Tikki, Business Bank, and Apple Pay.
 • Newsletter Subscriptions: Email addresses for sending newsletters and promotional content.

2. Use of Information

We use your personal data for the following purposes:

 • Booking Management: To manage and confirm your appointments, including sending email confirmations from our online booking system.
 • Communication: To communicate with you about your appointments and keep you informed of important information about our services.
 • Payments: For processing electronic payments via the mentioned payment systems.
 • Marketing: To send newsletters and promotional emails, provided you have subscribed to them.

3. Protection of Information

We implement appropriate technical and organizational measures to protect your personal data from unauthorized access, loss, or theft. Our systems are secured with advanced technologies, and access to your data is restricted to authorized personnel only.

4. Sharing of Information

We do not share your personal data with third parties unless necessary for providing our services or as required by law.

5. Your Rights

You have the right to:

 • Access your personal data.
 • Correct inaccurate or incomplete data.
 • Delete your data.
 • Object to the processing of your data.
 • Restrict the processing of your data.
 • Transfer your data to another service provider.

Please contact us using the contact information below to exercise your rights.

6. Retention Period

We do not retain your personal data longer than necessary for the purposes for which it was collected, unless a longer retention period is required or permitted by law.

7. Cookies and Tracking

Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience and collect analytical data. For more information about our use of cookies, please refer to our cookie statement on the website.

8. Changes to the Privacy Policy

We reserve the right to amend this privacy policy. Any changes will be published on our website and, if applicable, communicated to you via email.

9. Contact Information

For questions or comments about this privacy policy, please contact us at:

10. Additional Information

 • Online Booking System: We use the Salonized online booking system, located at Vijzelstraat 79, 1017 HG Amsterdam, for scheduling appointments. Email confirmations of appointments are sent from this system.
 • Electronic Payments: Payments are processed via myPOS Limited (card transactions), located at 12 St. Stephen's Green, Dublin D02 WK11, Ireland, Mollie (Salonized), or through phone request services such as Tikki, Business Bank, and Apple Pay.
 • Newsletter: We occasionally send newsletters. If you no longer wish to receive these, you can easily unsubscribe using the link in the newsletter.

By using our services, you agree to this privacy policy.