Algemene Voorwaarden

Terms and Conditions

(NL)

Om de massagebehandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteert Manibus Massagepraktijk een aantal voorwaarden.

Als u een afspraak voor een massage met ons maakt, gaan wij ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 1. Voor een eerste massage/behandeling zullen wij kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.
 2. Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.
 3. Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan ons geeft, worden door ons vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 4. Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 5. Het achterhouden van eventuele ziektes/blessures is uw eigen verantwoordelijkheid en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hierdoor tijdens of na de behandeling.
 6. Manibus Massagepraktijk zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 7. Manibus Massagepraktijk onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van Sportmassage, Triggerpointtherapie, Bindweefsel massage, Kinesio taping en zwangerschapsmassage. De massagebehandelingen zijn niet medisch.
 8. Tijdens massages kunnen massage oliën worden gebruikt die al in de prijs van de massage zijn inbegrepen.
 9. De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan ons verstrekt, zodat wij de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kunnen voeren.
 10. De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Manibus Massagepraktijk en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Manibus Massagepraktijk is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 11. Manibus Massagepraktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 12. Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.
 13. Aangezien wij een beperkt aantal plekken hebben per dag, willen wij daar zorgvuldig mee omgaan. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels: Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. U ontvangt hiervan dan een aparte factuur.
 14. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak te laten gaan.
 15. Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Manibus Massagepraktijk en wij verwachten dat ook van u.
 16. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
 17. Het verrichten van erotische massages behoort niet tot onze assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.
 18. Manibus Massagepraktijk behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 19. Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie, deze worden gehanteerd volgens de Privacywet. Zie link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens
 20. Wederzijds respect in een veilige sfeer, voor zowel u als voor ons, is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 21. Manibus Massagepraktijk behoudt zich het recht ten alle tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.
 22. Betaling geschiedt contant of pin direct na de massage.
 23. Het is mogelijk een cadeaubon online en ook in de massagepraktijk te kopen.
 24. U kunt ook met een cadeaubon van Manibus Massagepraktijk betalen.
 25. Indien de betaling plaatsvindt via de cadeaubon is deze niet in te wisselen voor contant geld. Daarnaast is er ook geen teruggave mogelijk wanneer je minder dan de cadeaubonwaarde aan massages of andere diensten/producten afneemt.  

(ENG)

In order to make the massage treatments as smooth as possible, Manibus Massage Practice uses a number of conditions.

If you make an appointment for a massage with us, we assume that you have taken note of the following conditions and agree to them.

 1. For a first massage / treatment we will briefly ask a number of questions to get acquainted and to make an inventory of any complaints. Based on this, we may draw up a treatment plan.
 2. Before and after each massage/treatment, there will be an evaluation of how the massage/treatment was experienced.
 3. Any information you give to us before or during the massage will be treated confidentially by us and will never be provided to third parties without your permission.
 4. Are you being treated by a doctor, physiotherapist, specialist or other, and/or are you taking medication? Then consult them whether you can be massaged during the treatment period.
 5. Withholding any illnesses/injuries is your own responsibility and we cannot be held liable for the consequences during or after the treatment.
 6. Manibus Massage Practice will never claim to be able to cure certain diseases or conditions and will never advise to stop or change a regular medication or treatment recommended by a doctor.
 7. Manibus Massage Practice refrains from making medical diagnoses. Advice and treatments are based on knowledge of Sports Massage, Trigger Point Therapy, Connective Tissue Massage, Kinesio Taping and Pregnancy Massage. The massage treatments are not medical.
 8. During massages, massage oils can be used that are already included in the price of the massage.
 9. The client is responsible for the information and its accuracy that he / she provides to us during the intake interview, so that we can perform the massage as responsibly and safely as possible.
 10. The customer uses the services of Manibus Massage Practice of his own free will and at his own risk and therefore cannot be held liable for any damage caused before / during / after participation / use in / of treatments and / or services. Manibus Massagepraktijk is not responsible for damage and / or injury as a result of concealment of medical information such as physical and / or mental disorders, injuries and medication use.
 11. Manibus Massage practice is not responsible for damage, theft or loss of personal belongings of the customer in and around the practice.
 12. Out of respect for your privacy and tranquility, you are kindly requested to switch off or silence mobile phones just before the start of the massage.
 13. Since we have a limited number of places per day, we want to handle them carefully. In order to get an optimal occupancy, the following simple rules apply: Appointments made can be cancelled free of charge up to 24 hours prior to the appointment. Cancelled appointments within 24 hours will be fully calculated to you. This also applies to unfulfilled agreements. You will then receive a separate invoice.
 14. If you are unexpectedly prevented, not well or sick, it is allowed to have someone else go to the massage appointment in your place.
 15. Ethics and hygiene are of paramount importance at Manibus Massage practice and we expect the same from you.
 16. From a hygiene point of view, it is expected that you have showered just before treatment. That is not only more pleasant for the masseur to work, but also for yourself to undergo the treatment.
 17. Performing erotic massages is not part of our range. Asking about this is not appreciated.
 18. Manibus Massagepraktijk reserves the right to refuse clients.
 19. When making an appointment, your email, address and telephone number are always requested for our administration, these are used in accordance with the Privacy Act. See link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens
 20. Mutual respect in a safe atmosphere, for both you and us, is a matter of course during a massage.
 21. Manibus Massage practice reserves the right to change the rates at any time. For agreements made for the rate change, the rate that was valid at the time the appointment was made applies.
 22. Payment is made in cash or pin immediately after the massage.
 23. It is possible to buy a gift voucher online and also in the massage practice.
 24. You can also pay with a gift voucher from Manibus Massagepraktijk.
 25. If the payment is made via the gift voucher, it cannot be exchanged for cash. In addition, there is also no refund possible if you purchase less than the gift voucher value for massages or other services / products.