Algemene Voorwaarden

Terms and Conditions

NL

Algemene Voorwaarden Manibus Massagepraktijk

Voor een soepel verloop van de behandelingen bij Manibus Massagepraktijk hanteren wij de volgende voorwaarden. Door een afspraak te maken, gaat u akkoord met deze voorwaarden:

Intake en Behandelplan: Bij uw eerste behandeling stellen wij enkele vragen om eventuele klachten te inventariseren en, indien nodig, een behandelplan op te stellen. Voor en na elke sessie vindt een evaluatie plaats.

Vertrouwelijkheid: Alle verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet zonder uw toestemming gedeeld.

Medische Situatie: Raadpleeg uw zorgverlener als u onder behandeling bent of medicijnen gebruikt om te verifiëren of massage geschikt is. Het is uw verantwoordelijkheid om ziektes, blessures en medicijngebruik te melden. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen door het achterhouden van informatie.

Geen Medische Claims: Wij stellen geen medische diagnoses en adviseren niet om reguliere behandelingen te stoppen. Onze behandelingen zijn gebaseerd op massagetechnieken en cryotherapie zonder medisch doel.

Massageoliën: Bij de massage worden oliën gebruikt, inbegrepen in de prijs.

Hygiëne en Ethiek: Douchen voor de behandeling is gewenst. Erotische massages behoren niet tot ons aanbod en vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld. Wij behouden het recht om cliënten te weigeren.

Verantwoordelijkheid van de Klant: U dient accurate informatie te verstrekken voor een veilige behandeling.

Aansprakelijkheid: Gebruik van onze diensten is vrijwillig en op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade voor, tijdens of na de behandeling.

Persoonlijke Bezittingen: Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.

Privacy en Persoonsgegevens: Wij verzamelen uw contactgegevens voor administratieve doeleinden en hanteren de geldende privacywetgeving. Zie onze privacyverklaring op de website.

Aanbetaling: Een aanbetaling van 50% is vereist om no-shows te voorkomen.

Annuleringen: Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Bij annuleringen binnen 24 uur brengen wij de volledige kosten in rekening. Bij overmacht proberen we de afspraak te verzetten.

Contra-indicaties: Bij koorts, griep, infectieziekten, kanker, besmettelijke huidaandoeningen, ernstige pijn, slechte algemene gezondheid of zwangerschap korter dan 17 weken, wordt geen massage gegeven.

Tarieven: Wij behouden het recht om tarieven te wijzigen. Voor reeds gemaakte afspraken geldt het tarief op het moment van de afspraak.

Betaling: Betaling dient contant of per pin direct na de behandeling te worden voldaan.

Cadeaubonnen: Cadeaubonnen zijn zowel online als in de praktijk verkrijgbaar en niet inwisselbaar voor contant geld. Ze zijn een jaar geldig na uitgifte. Bovendien is er geen restitutie mogelijk wanneer het bedrag van de cadeaubon hoger is dan de waarde van de afgenomen massages of andere diensten/producten

Strippenkaarten: In onze praktijk zijn strippenkaarten verkrijgbaar. Deze zijn één jaar geldig. Niet gebruikte strippen worden niet gerestitueerd.

Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door een afspraak te maken, accepteert u deze voorwaarden. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

ENG

General Terms and Conditions of Manibus Massage Practice

To ensure a smooth process of the treatments at Manibus Massage Practice, we apply the following terms and conditions. By making an appointment, you agree to these terms and conditions:

Intake and Treatment Plan: During your first treatment, we will ask a few questions to identify any complaints and, if necessary, create a treatment plan. Evaluations will take place before and after each session.

Confidentiality: All information provided is treated confidentially and will not be shared without your consent.

Medical Condition: Consult your healthcare provider if you are under medical treatment or using medication to verify if massage is suitable. It is your responsibility to report illnesses, injuries, and medication use. We are not liable for any consequences arising from withholding such information.

No Medical Claims: We do not diagnose medical conditions or advise stopping regular treatments. Our treatments are based on massage techniques and cryotherapy without a medical purpose.

Massage Oils: Massage oils are used during the treatment and are included in the price.

Hygiene and Ethics: Please shower before the treatment. Erotic massages are not part of our services, and requests for such will not be appreciated. We reserve the right to refuse clients.

Client Responsibility: You must provide accurate information for a safe treatment.

Liability: Use of our services is voluntary and at your own risk. We are not liable for any damage before, during, or after the treatment.

Personal Belongings: We are not responsible for damage, theft, or loss of personal belongings.

Privacy and Personal Data: We collect your contact details for administrative purposes and comply with applicable privacy laws. See our privacy statement on the website.

Deposit: A 50% deposit is required to prevent no-shows.

Cancellations: Appointments can be canceled free of charge up to 24 hours in advance. For cancellations within 24 hours, the full cost will be charged. In case of force majeure, we will try to reschedule the appointment.

Contraindications: No massage is given in cases of fever, flu, infectious diseases, cancer, contagious skin conditions, severe pain, poor general health, or pregnancy less than 17 weeks.

Rates: We reserve the right to change rates. For already made appointments, the rate at the time of booking applies.

Payment: Payment must be made in cash or by card immediately after the treatment.

Gift Cards: Gift cards are available online and in the practice and are not exchangeable for cash. They are valid for one year from the date of issue. Additionally, no refunds will be given if the value of the gift certificate exceeds the cost of the massages or other services/products received.

Multi-Session Cards: Multi-session cards are available in our practice. They are valid for one year. Unused sessions will not be refunded.

Please read these terms carefully. By making an appointment, you accept these terms and conditions. If you have any questions, feel free to contact us.